So sánh sản phẩm

Chính sách nhân sự

“ Con người là tài sản của Công ty”. Nhận thức được điều đó chúng tôi luôn quan tâm xây dựng đội ngũ Cán bộ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp để đưa Công ty ngày càng phát triển. Chính sách nhân sự luôn được cải tiến để CBCNV có được môi trường làm việc phù hợp với điều kiện thực tế.
-                   Luôn tạo cơ hội cho các cá nhân tự khẳng định mình;
-                   Thường xuyên tổ chức, cử các cán bộ tham gia các khóa đào tạo để bổ sung kiến thức và kinh nghiệm cho CBCNV;
-                   Chế độ nghỉ Lễ, phép và nghỉ khác tuân thủ theo qui định của Bộ luật lao động;
-                   Trang bị đồng phục BHLĐ đầy đủ cho CBCNV;
-                   Hệ thống tiền lương xây dựng trên cơ sở năng lực thực tế của CBCNV;
-                   Ngoài tiền lương Công ty cũng có chính sách thưởng thỏa đáng nhằm động viên khuyến khích tinh thần làm việc cho CBNV;
-                   Thực hiện các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thân thể cho người lao động theo đúng quy định;
-                   Trang bị dụng cụ và máy tiêu chuẩn cao cho Cán bộ kỹ sư làm việc tại công trường;
-                   Công đoàn Công ty là mũi nhọn quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cho người lao động;
-                   Luôn sàng lọc, lựa chọn những người có Đức, có Tài phục vụ công việc